อาจารย์ศิวภรณ์ ใสโต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอน, งานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษา, นวัตกรรมเกี่ยวกับการสอน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ศิวภรณ์  ใสโต