อาจารย์วัชรีย์ อินทะชิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทย, เพลงแหล่และเพลงขอทาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วัชรีย์ อินทะชิต