ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา วงศ์รักมิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา วงศ์รักมิตร