นายภานุพงษ์ หมั่นขีด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านฟิสิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายภานุพงษ์ หมั่นขีด