ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านGeography and Environmental Sciences

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์