นางสาวกิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Linguistics and Applied Linguistics

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์