นางสาวอรทัย สุขจ๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอรทัย สุขจ๊ะ