ดร.วาสนา ประภาเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.เภสัชเคมี 2.สมุนไพร 3.เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 4.พฤกษเคมี 5.สเปกโทรสโคปี และโครมาโทรกราฟีค

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.วาสนา ประภาเลิศ