อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมโยธา และเทคโนโลยี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุชิรา  นวลกำแหง