ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสรี ปานซาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสรี ปานซาง