ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุมาศ พรหมเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุมาศ พรหมเทศ