ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา