นางสาวสิริรัตน์ วาวแวว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาจีนเบื้องต้น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสิริรัตน์ วาวแวว