รองศาสตราจารย์วราภรณ์ ฉุยฉาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยาทางพืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์วราภรณ์ ฉุยฉาย