ผู้ช่วยศาสตราจารย์พดารัตน์ นิลเจียรนัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
General Chemistry, Polymer

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พดารัตน์ นิลเจียรนัย