นางสาวสุวิมล เทียกทุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านประยุกต์ใช้วัสดุ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุวิมล  เทียกทุม