นายครรชิต ภาวนานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบควบคุม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายครรชิต ภาวนานนท์