ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การผลิตสัตว์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพฤกษ์ หงษ์ลัดดาพร