รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อนชูสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อนชูสกุล