ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพพา พิญญาพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม,การหมักด้วยจุลินทรีย์,การสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยปฏิกิริยาชีวภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพพา พิญญาพงษ์