นางสาวจิตติคุณ นิยมสิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Marketing

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวจิตติคุณ นิยมสิริ