นายทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Neural networks

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม