ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านรัฐประศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์