ดร.วัฒนา มหาราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พละศึกษา, บริหารทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.วัฒนา  มหาราช