อาจารย์รุ่งลักษณา ดีแจ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รุ่งลักษณา  ดีแจ่ม