อาจารย์อิสระ ตั้งสุวรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การนิเวช ด้านการเกษตร เกษตรกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อิสระ  ตั้งสุวรรณ์