อาจารย์วิญญู พันธ์โต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการชุมชน การตลาด การจัดการสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วิญญู พันธ์โต