นายกัณณพงศ์ ศิริเขตต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอาญา กฎหมายธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายกัณณพงศ์ ศิริเขตต์