นายสมพร พูลพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสมพร พูลพงษ์