อาจารย์รติวัฒน์ ปารีศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(mobile application/hybrid)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รติวัฒน์ ปารีศรี