ดร.นิตยา สงวนงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.นิตยา สงวนงาม