อาจารย์พลอยชมพู เชาวนปรีชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์สื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม,การสื่อสารเชิงวิพากย์ละคร ภาพยนตร์ และสื่ออื่นๆ ,การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ /Creative visual thinking

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พลอยชมพู เชาวนปรีชา