นางสมใจ กงเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสมใจ  กงเติม