ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติ สิงฆราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเกษตรศาสตร์เชิงระบบ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติ สิงฆราช