นางสาวกนกกัญญา​ รวมไมตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกนกกัญญา​ รวมไมตรี