นางเยาวเรศ ชูศิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ชีวเคมี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางเยาวเรศ ชูศิริ