ดร.ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านอาชีวศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง