นายกฤษณชัย คลอดเพ็ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พืชสวน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายกฤษณชัย คลอดเพ็ง