นางสาวอัคจร แม๊ะบ้าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายลักษณะมรดก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอัคจร แม๊ะบ้าน