ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วรรณคดีจีนโบราณ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์