ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านBiological Sciences

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.ณัฐธิดา สุภาหาญ