นางสาวดวงใจ พุทธวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารโครงการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวดวงใจ พุทธวงศ์