นางสาววิศท์ เศรษฐกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
มีผลงานทางวิชาการด้านนโยบายสาธารณะและแผนยุทธศาสาตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววิศท์ เศรษฐกร