นางสาวอลิศรา แก้วชะเนตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาไทย,วรรณกรรม,การใช้ภาษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอลิศรา แก้วชะเนตร