ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศถิรวรรณ สมบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สถิติศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศถิรวรรณ  สมบัติ