รองศาสตราจารย์เพชรา บุดสีทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การตลาด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์เพชรา บุดสีทา