นางสาวกาญจนา ดงสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีสื่อ การตลาดดิจิทัล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกาญจนา ดงสงคราม