อาจารย์โดมธราดล อนันตสาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.ความรู้ความเข้าใจสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาด้าน บริหารกาพัฒนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์โดมธราดล อนันตสาน