อาจารย์สิทธิพร พรอุดมทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
E-commerce,Online marketing,Application development

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สิทธิพร พรอุดมทรัพย์