ว่าที่ร้อยตรีดร.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ว่าที่ร้อยตรีดร.สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร